Privacyvoorwaarden

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en opgeslagen. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een manier, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt. De door jouw verstrekte gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koningkerk. Je gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en/of instellingen buiten de Koningkerk, tenzij de Wetgever anders beslist.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens, IP-adres en surfgedrag. 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. 

Ledenadministratie

In onze ledenadministratie houden we bij wie er lid of gast-lid van de Koningkerk zijn. We houden verschillende persoonsgegevens bij om je te kunnen informeren over ons werk en activiteiten. 

Nieuwsbrief

Je kan je bij ons aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief. Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kun je je uitschrijven via je Mijn Koningkerk account of via de link onderaan de nieuwsbrief.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de AVG beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je Mijn Koningkerk account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij de Koningkerk zijn vastgelegd, kun je deze bekijken door in te loggen in je Mijn Koningkerk account. Heb je geen account? Dan kun je een verzoek tot inzage doen. 

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij de Koningkerk.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om de Koningkerk te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Via je Mijn Koningkerk account kun je je eigen gegevens afschermen c.q. onzichtbaar maken voor anderen. De gegevens blijven echter wel beschikbaar in onze ledenadministratie. 

Recht van bezwaar

Als we een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Koningkerk of een derde plaatsvindt, heb je recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van de Koningkerk te verkrijgen. De Koningkerk zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op die manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat de Koningkerk daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door de Koningkerk

Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy@koningkerkhaarlem.nl. De Koningkerk zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een (1) maand nadat de Koningkerk een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien de Koningkerk je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Koningkerk, Kloppersingel 57, 2021 CS Haarlem

e-mail: privacy@koningkerkhaarlem.nl

Daarnaast kun je ook:

Klacht indienen bij de AP

Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligingsgegevens

De Koningkerk maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Wij maken gebruik van een beschermde website met een eigen SSL certificaat. Het beheer en de technische ontwikkeling van onze website is in handen van kerkSPOT.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. 

Subverwerkers

Voor de uitvoering van onze diensten zoals Mijn Koningkerk schakelen wij een aantal subverwerkers in. Wij werken samen met KerkSpot en Laposta en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht vanuit De Koningkerk. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld. 

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links

Op de website van De Koningkerk zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. De Koningkerk is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij verzamelen met Google Analytics-cookies persoonsgegevens van onze websitebezoekers. Dit mogen wij doen zonder hun voorafgaande toestemming. Wel willen wij u hier over informeren via dit privacy statement.

Wij voldoen aan de voorwaarden om Google Analytics-cookies te verzamelen. Deze voorwaarden zijn:

  • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • Het laatste octet van het IP-adres wordt door ons gemaskeerd;
  • De 'gegevens delen' zijn uitgezet;
  • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Haarlem, 27 maart 2020